કવિતાઓ-ગીતો

  • કવિતાઓ ઘોરણ- ૫ થી ૭ 


અહી ધોરણ 5 થી 7 માટે કવિતાઓ છે. ધોરણ 5 થી 7માં  અભ્યાસ કરતા  વિદ્યાર્થીઓ અને તેમને શીખવતા શિક્ષક મિત્રો માટે ઉપયોગી છે. 


આ કવિતાઓ ગુજરાતી, હિન્દી અને સંસ્કૃત વિષયની છે. આ કવિતા માધ્યમથી શિક્ષક મિત્રો ને તેમના શૈક્ષણિક કાર્યમાં મદદરૂપ બનશે અને જેના દ્વારા જે તે કવિતાને યોગ્ય રાગમાં વિદ્યાર્થીને ગવરાવવામાં ઉપયોગી બનશે.
Std-5
std-6
std-7

ધોરણ ૧ થી ૮ કાવ્ય

  

પ્રથમ સત્ર

Std. 8   ALL    Poems.   CLICK HERE.

Std. 7   ALL    Poems.   CLICK HERE.

Std. 6   ALL    Poems.   CLICK HERE.

Std. 5   ALL    Poems.   CLICK HERE.

Std. 4   ALL    Poems.   CLICK HERE.

Std. 3   ALL    Poems.   CLICK HERE.

Std. 2  ALL    Poems.   CLICK HERE.

Std. 1   ALL    Poems.   CLICK HERE.
                                   thanks  .......vivekjoshi

 કવિતાઓ  બીજું સત્ર

  કવિતાઓ ઘોરણ- ૫ થી ૭ 


અહી ધોરણ 5 થી 7 માટે કવિતાઓ છે. ધોરણ 5 થી 7માં  અભ્યાસ કરતા  વિદ્યાર્થીઓ અને તેમને શીખવતા શિક્ષક મિત્રો માટે ઉપયોગી છે. 


આ કવિતાઓ ગુજરાતી, હિન્દી અને સંસ્કૃત વિષયની છે. આ કવિતા માધ્યમથી શિક્ષક મિત્રો ને તેમના શૈક્ષણિક કાર્યમાં મદદરૂપ બનશે અને જેના દ્વારા જે તે કવિતાને યોગ્ય રાગમાં વિદ્યાર્થીને ગવરાવવામાં ઉપયોગી બનશે.
Std-5
std-6
std-7

માસવાઇઝ પોસ્ટ