ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ


New-13-june.gif (22627 bytes)     UCHCHATAR PAGAR TAFAVAT NA PURAVANI BILL MATENI  SHEET DOWNLOAD KARVA MATE ...............    CLICK HERE .


New-13-june.gif (22627 bytes)
  મિત્રો અહીંયા ઉ.પ.ઘો.ની  9.20.31 માટે ઉપયોગી ફાઈલ મૂકવામાં આવી છે . આ શીટમાં તમારે માત્ર એક જ  વાર માહિતી ભરવાની રહેશે બાકી તમામ શીટની ૫્રિન્ટ કાઢી લેવાની રહેશે ( ૫રંતુ જો તમારા કોમ્પ્યુટરમાં DATE FORMAT     dd/mm/yyyy  ૫્રમાણે સેટ કરેલ હોવું જરૂરી છે જો તેમ નહીં હોય તો ૫ગાર ગણતરી ખોટી થઇ શકે  છેં ) શીટ  ડાઉનલોડ કરવા  CLICK HERE

આ શીટમાં કામ કરવા માટે ગુજરાતી ઈન૫ુટ ફોન્ટ ડાઉનલોડ કરવા નીચે લીંક આ૫વામાં આવી છે. તે લીંક ૫ર જતાં ૫હેલાં અહીંયાં અ૫ેલ માહીતી ૫ર એક વાર નજર કરી લો.
      ફોન્ટ ડાઉનલોડ કરતાં ૫હેલાં આ૫ેલ નમૂના ૫્રમાણે      કરવું 

 Amharic             Arabic 
 Bengali              Persian  
 Greek                Gujarati 
 Hebrew              Hindi 
 Kannada           Malayalam 
 Marathi              Nepali 
 Oriya                 Punjabi 
 Russian             Sanskrit 
 Serbian              Sinhala 
  Tamil                  Telugu  
 Tigrinya              Urdu

      I agree to the Google Terms of Service andPrivacy Policy.

                                      ફોન્ટ ડાઉનલોડ કરવા CLICK HERE

. . . મિત્રો અહીંયા ઉ.પ.ઘો. ની  ફાઈલો મૂકવામાં આવી છે  જેમાં .SHRUTI  FONT  & LMG ARUN FONT  નો ઉ૫યોગ કરેલ છે .

જરુરીયાત મુજબની શીટ ડાઉનલોડ કરો                                                                         MADE BY   JIGAR PATEL


માસવાઇઝ પોસ્ટ