સરકારી કર્મચારી નું અકસ્માત માં મુત્યુ થાય તો મળતા લાભો અંગે નો પરિપત્ર ......!

સરકારી કર્મચારી નું અકસ્માત માં મુત્યુ થાય તો મળતા લાભો અંગે નો પરિપત્ર ......!

CLICK HERE FOR PARIPATRA IMAGE-1,IMAGE-2, IMAGE-3.

માસવાઇઝ પોસ્ટ