અગત્યની વેબસઈટ

ગુજરાત સરકારની અગત્યની વેબસઈટ

1.GPSC(ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિસન ) વેબસાઈટ - CLICK HERE

2.ગુજરાત એજ્યુકેસન ડીપાર્ટમેન્ટ(શિક્ષણ વિભાગ)   વેબસાઈટ - CLICK HERE

3.ESIC  ગુજરાત  વેબસાઈટ -  CLICK HERE

4.GMDC( ગુજરાત ખનીજ  વિકાસ નિગમ )  વેબસાઈટ - CLICK HERE

5.GSEB(ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ )   વેબસાઈટ - CLICK HERE

6.RRB(રેલ્વે ભરતી બોર્ડ ) અમદાવાદ  વેબસાઈટ -  CLICK HERE

7.વિદ્યાસહાયક ભરતી  વેબસાઈટ - CLICK HERE

8.પંચાયત ગુજરાત   વેબસાઈટ - CLICK HERE

9.સર્વ શિક્ષા અભિયાન (SSA) ગુજરાત   વેબસાઈટ - CLICK HERE

10.SPIPA(સ્પીપા ) વેબસાઈટ -CLICK HERE

11.ગુજરાત ગૌણ  સેવા પસંદગી મંડળ (GSSSB)  વેબસાઈટ -CLICK HERE

12.વન બંધુ કલ્યાણ યોજના વેબસાઈટ -CLICK HERE

13. તાલીમ રોજગાર  વેબસાઈટ -CLICK HERE

14.મેડીકલ   એડ્મીસન કમિટી  વેબસાઈટ -CLICK HERE

15 કંડલા   પોર્ટ   વેબસાઈટ - CLICK HERE

16.ગુજરાત  હાઈકોર્ટ  ઓનલાઈન એપ્લીકેસન   વેબસાઈટ -CLICK HERE

17.ગુજરાત રાજ્ય   સરકાર  ની   વેબસાઈટ -CLICK HERE

માસવાઇઝ પોસ્ટ