ફિક્સ પગારદાર કર્મચારીઓને સીસીસી સર્ટિ હોય તોજ કાયમી કરાશે ............!

ફિક્સ પગારદાર કર્મચારીઓને સીસીસી સર્ટિ હોય તોજ કાયમી કરાશે ............!

માસવાઇઝ પોસ્ટ