હિન્દી વ્યાકરણ (તમામ મુદ્દાઓનો સમાવેશ) એકમ કસોટી : હિન્દી, ધોરણ-૬, પ્રથમ સત્ર

હિન્દી


હિન્દી વ્યાકરણ  (તમામ મુદ્દાઓનો સમાવેશ)

એકમ કસોટી : હિન્દી, ધોરણ-૬, પ્રથમ સત્ર

इकाई - १ दयालु शिकारी 
इकाई - २ एक जगत एक लोक 
इकाई - ३ समजदार नन्ही 
इकाई- ४ गिनती ५१ से १०० 
इकाई - ५ धरती को महकाई 
इकाई - ६ सुबह 
इकाई - ७ बुजो तो जाने 
इकाई - ८ राजा का हिस्सा 

એકમ કસોટી : હિન્દી, ધોરણ-૭, પ્રથમ સત્ર

इकाई - १ चित्र के संग संग 
इकाई - २ तब याद तुम्हारी आती है 
इकाई - ३ कुत्ते की वफ़ादारी 
इकाई - ४ कथनी और करनी 
इकाई - ५ हिन्द देश के निवासी 
इकाई - ६ डॉ.विक्रम साराभाई 
इकाई - ७ ढूँढते रह जाओगे 
इकाई - ८ दोहा अष्टक 

એકમ કસોટી : હિન્દી, ધોરણ-૮, પ્રથમ સત્ર

માસવાઇઝ પોસ્ટ