Mulyankan ma ferfar ni sakyta

Have dhoran 5 ane dhoran 8 ma balak ne fail karva deva mate vicharna

For Press note : Click here 

Source : Divyabhaskar

માસવાઇઝ પોસ્ટ