પાસપોટૅ કઢાવવાના હેતુ માટે સરકારી કમૅચારીઑ અઘિકારીઑને તથા તેમની પર આઘારીત કુટુંબના સભ્યોનૅ "આઈડેન્ટીટી સટીૅફીકેટ" તેમજ (NOC) આપવા બાબત

પાસપોટૅ કઢાવવાના હેતુ માટે સરકારી કમૅચારીઑ અઘિકારીઑને તથા તેમની પર આઘારીત કુટુંબના સભ્યોનૅ "આઈડેન્ટીટી સટીૅફીકેટ" તેમજ (NOC) આપવા બાબત

માસવાઇઝ પોસ્ટ