સરકારી દફતર કેટલા પ્રકારનું હોય ? કેવું હોય? કેટલા સમય સુધી સાચવવાનું હોય ?

સરકારી દફતર કેટલા પ્રકારનું હોય ? કેવું હોય? કેટલા સમય સુધી સાચવવાનું હોય ?
સરકારી દફતરની કેટલી સમય મર્યાદા હોઈ શકે ? કેટલા સમય સુધી કયું દફતર સાચવી રાખવું એની તમામ સમય સુચી સહીત માર્ગદર્શિકા અહી ક્લિક કરીDOWNLOAD કરો.

માસવાઇઝ પોસ્ટ