ડાઉનલોડ કરો ખુબ ઉપયોગી સરકારી સહાય અરજીપત્રકો અને ફોર્મ ...........!

ડાઉનલોડ કરો ખુબ ઉપયોગી સરકારી સહાય અરજીપત્રકો અને ફોર્મ ...........!         ( PRPAT)

મરણની નકલ મેળવવા
વ્યકતીગત ધોરણે મકાન સહાય 
ગણોતધારા કલમ ૬૩ હેઠળ જમીન ખરીદવાની મંજુરી માટે 
ગામનો નમૂનો ૭/૧૨ 
નાના સિમાંત ખેડુતમાટે સોગંદનામુ 
સંત સુરદાસ યોજના 
વિકલાંગબાળકોનું ઓળખકાર્ડ મેળવવાની અરજી 
પાનકાર્ડ માટેનું ફોર્મ
બક્ષીપંચનો દાખલો મેળવવાનું ફોર્મ 
સીમાંત ખેડુત હોવા અંગેનો દાખલો મેળવવા 
મકાન વાડો કબજા હક્ક મેળવવા 
નાના ખેડુતનો દાખલો મેળવવાની અરજી
ખેડુત ખાતેદાર હોવાનો દાખલો મેળવવાની અરજી 
મકાન સહાય મેળવવાની અરજી 
લગ્ન નોધણી અંગેની પ્રમાણિત નકલ મેળવવા બાબત 
મરણનું પ્રમાણપત્ર 
જન્મની નકલ મેળવવા  

 અ.જા માટે માનવ ગરીમા યોજના હેઠળ સહાય અરજી 
અ.જા માટે સાત ફેરા સમુહ લગ્ન સહાય અરજી  
જમીન માપણી કરાવવાની અરજી 
નકલ મેળવવાની અરજી  

 એફીડેવીટની અસલ નકલ 
 આદિજાતિ બેરોજગાર કેબિન/પાકીદુકાન સહાય 
ઠક્કરબાપા સેવા સરીતા યોજના સહાય 
એકીકૃત ઘાસચારા હેઠળ ગૌચર વિકાસ અરજી
અછત ગ્રસ્ત વિસ્તારમાં ઘાસબેંક બનાવવા સહાય 
ગરીબી રેખા હેઠળ પ્રસૃતિ સહાય 
અજા/વિચરતી વિમુક્ત જાતિ જમીન ખરીદવા સહાય 
ઈ ન્દીરા આવાસ યોજના બાધવાની મંજુરી 
ખાસ અંગભૂત યોજના દુધાળા પશુના એકમ સ્થાપ્વા 
લક્ષીત જાહેર વિતરણ હેઠળ રેશનકાર્ડ મેળવવા APL 
ખેતીમાથી બિનખેતી અરજી
રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના અરજી  

 માનવ કલ્યાણ યોજના ઓજાર સહાય
જીલ્લાફેર બદલીનું ફોર્મ
 સંસ્થાઓએ સરકારી ગૌચર જમીન મેળવવાની અરજી 
 અનુસુચિત જાતી જનજાતીના દાખલા માટેની અરજી 
 ખેતીની જમીનનું એકત્રીકરણ કરવાની અરજી
હક પત્રકમાં એંટ્રી પાડી આપવા બાબત
 વારસાઈ પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે 
 પાણીનું કનેકશન લેવાની અરજી 
નવી શરતવાળી જમીન બિનખેતી હેતુ વાપરવા દેવા 
 ગામ તળ નીમ કરવા વધારવા તા.વિ.અ ની મંજુરી માટે
સોગંદનામુ
 ગરીબી રેખા હેઠળ પ્રસૃતિ દરમ્યાન સહાય માટે 
 ધો ૧ થી ૮ વિકલાંગ બાળકોની શિષ્યવૃતિ 
 જન્મનું પ્રમાણપત્
 જન્મ નોધમાં સુધારા વધારા કરવા અરજી 
અ.જા અને સવર્ણૅ વચ્ચે લગ્ન સહાય અરજી 
ઘર દિવડા યોજના માટે અરજી પત્રક 
રેકર્ડ તપાસવા દેવા માટેની અરજી 
 જન્મ તારીખ સુધારવાની અરજી 
 દિકરી રૂડી સાચી મુડી યોજના સહાય 
 અંગભૂત યોજાના અ.જા.ને બકરા એકમો પુરા પાડવા 
પછત વર્ગના વિ.કોલેજ અભ્યાસમાટે કાર્ડૅ મેળૅવવા અરજી 
 મીલ્કતનો દાખલો 
 ચાફકટર ખરીદી સહાય 
 બેરોજગાર નામ નોધણી 
 અ.જા પ્રમાણપત્ર મેળવવા અરજી


માસવાઇઝ પોસ્ટ